regulamin

koszty wysyłki » regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

I. Postanowienia ogólne

1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Internetowego Sklepu e-kolekcjoner.pl działającego pod adresem www.e-kolekcjoner.pl prowadzonego przez Marcina Mielczarek działającego pod firmą Kolekcjoner Marcin Mielczarek, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 7/1 80-846 Gdańsk, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP 583-254-09-33, numer REGON 220418628.

Kontakt ze Sklepem:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@e-kolekcjoner.pl;

- telefonicznie: 58-305-28-13;

- pisemnie na adres: ul. Na Piaskach 7/1 (80-846) Gdańsk.

- numer rachunku bankowego: 24 1140 2017 0000 4802 0652 7248

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze.

2. Określenia użyte w Regulaminie

Sklep - prowadzony przez  Marcina Mielczarka działającego pod firmą Kolekcjoner Marcin Mielczarek - sklep internetowy działający pod adresem: http://www.e-kolekcjoner.pl  sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Sklep stacjonarny -prowadzony przez  Marcina Mielczarka działającego pod firmą Kolekcjoner Marcin Mielczarek – sklep pod adresem ul. Na Piaskach 7/1 w Gdańsku;

Przedsiębiorca/Sprzedawca – Marcin Mielczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kolekcjoner Marcin Mielczarek;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Konsument/Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego;

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Rachunek - wystawiona przez Sklep faktura/rachunek lub paragon fiskalny;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. Poz. 827).

II Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz Składanie zamówień przez Internet niezbędne jest spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Opcjonalnie: słuchawki

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

 

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.e-kolekcjoner.pl.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepunie wymaga zakładania Konta klienta w Sklepie.Do składania zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe www.e-kolekcjoner.pl siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

4. Informacje o towarach i usługach zamieszczone na stronie www.e-kolekcjoner.pl. stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep na konto poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaliczkę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie złożenia zamówienia stanowiące specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail wraz z treścią aktualnego regulaminu, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu. Z chwilą przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:

a. dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

b. złożyć formularz zamówienia, klikając przycisk „Zamów”, a następnie wypełniając formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

c. dokonać wyboru sposobu dostawy i płatności spośród dostępnych oraz adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

d. dokonać wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

e. kliknąć przycisk „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep nie potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep niezwłocznie zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom.

7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Sklep nie potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta oraz o możliwych sposobach jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

b. anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci odpowiednią należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom .

 

III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. są cenamibrutto tj. zawierają podatek VAT,

c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy w wysokości określonej przez Klienta przy składaniu zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie http://e-kolekcjoner.pl/koszty-wysylki.html

3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po kliknięciu w link, który Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wraz ze specyfikacją zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Do krajów Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie stacjonarnym – Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w Sklepie stacjonarnym w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru;

b. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

c. przelew bankowy, przelew elektroniczny - klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wysyłka zamówienia nastąpi po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (więcej informacji). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest rachunek.

VI. Reklamacje.

1. Umową sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Sklep zobowiązany jest do wydania Produktów bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

3. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcyograniczona jest do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

4. W każdym przypadku stwierdzenia wadliwości Produktu Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu stacjonarnego: ul. Na Piaskach 7/1 80-846 Gdańsk. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu.

5. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,Konsument, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (załącznik nr 1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: ul. Na Piaskach 7/1 80-846 Gdańsk. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

4. Zwracane towary muszą być kompletne. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) nie przysługuje m.in.  w przypadku:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. zawartej w drodze aukcji publicznej.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu, także koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogły zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

8. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawierania zawarcia umowy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

IX. Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych w celu wystawienia faktury, rachunku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej Administratorem danych osobowych Klientów jest Marcin Mielczarek. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

X. Postanowienia końcowe.

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Poprzez udostępnienie adresu e-mail, Klient wyraża zgodę nadokonywanie doręczeń korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku zmiany adresu mailowego w trakcie realizacji zamówienia, Klient zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania aktualnego adresu mailowego do doręczeń.

3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony e-kolekcjoner.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony e-kolekcjoner.pl

c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.e-kolekcjoner.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem http:/www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klient może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Kolekcjoner Marcin Mielczarek, 

ul. Na Piaskach 7/1  80-846 Gdańsk

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

-    Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data

 

(*)   Niepotrzebne skreślić.

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook